Privaatsupoliitika

OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliiniku privaatsuspoliitika
1. OÜ Tartu Seksuaaltervise kliinik (edaspidi kliinik) osutab patsientidele tervishoiuteenust tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustuse seaduse jt. õigusaktide alusel. Nimetatud seadustega on kliinikule pandud kohustus osutatud tervishoiuteenus dokumenteerida ning terviseandmeid edastada ka Tervise Infosüsteemi, Haigekassasse ning riiklikesse registritesse. Muudele osapooltele Teie terviseandmeid ilma teie nõusolekuta ei avaldata.

2. Kliinik saab Teie isikuandmeid Teilt, Teile tehtud meditsiinilistest uuringutest, Tervise infosüsteemist ja Eesti tervishoiu pildipangast. Kui Te pole nõus oma isikuandmete töötlemisega kliiniku poolt, võib langeda osutatava tervishoiuteenuse kvaliteet ning on kliinikul õigus tervishoiuteenuse osutamisest keelduda.

3. Teie terviseandmeid säilitab kliinik vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele (hetkel 110 aastat isiku sünnist). Muid isikuandmeid säilitab kliinik 7 aastat dokumendi loomisest või kehtivuse lõppemisest (näiteks lepingute puhul).

4. Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega. Tervise Infosüsteemi edastatud andmetega saate tutvuda veebiaadressil https://www.digilugu.ee/; muude isikuandmetega tutvumiseks palume esitada kliinikule vastavasisuline taotlus. Kliinik vastab taotlusele 30 päeva jooksul ning väljastab isikuandmed elektroonilisel kujul ID-kaardi krüpteeringut kasutades. Kui taotlete isikuandmeid paberkandjal või muul viisil, on kliinikul õigus küsida selle eest tasu.

5. Te võite kõigis andmekaitsealastes küsimustes pöörduda kliiniku andmekaitsespetsialisti poole (kontaktandmed allpool). Kui kliiniku vastus Teid ei rahulda, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn, tel. 6274135, e-post info@aki.ee).

6. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või mittetäielikud. Teil on ka õigus nõuda oma isikuandmete (välja arvatud terviseandmete) kustutamist. Seaduse alusel säilitatavaid andmeid kliinik kustutada ei saa.

7. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete edastamist teisele tervishoiuteenuse pakkujale. Eesti tervishoiuteenuse osutajate kontekstis toimub see Tervise infosüsteemi kaudu automaatselt.


Vastutav isikuandmete töötleja:
OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik
Vaksali 17, 50410 Tartu
tel. 744 2086


Andmekaitsespetsialist
tel. 56505865
e-post tstk@andmekait.se